پاسخ به شبهات پاسخ به شبهات tag:http://yasamen.mihanblog.com 2019-09-12T04:58:30+01:00 mihanblog.com توبه 2011-09-23T04:08:43+01:00 2011-09-23T04:08:43+01:00 tag:http://yasamen.mihanblog.com/post/158 پاسخ به شبهات یعنی بازگشت از بدیها توبه یعنی شنا کردن ازاد شدن دوری از گناهان یعنی اهلی بودن یعنی تفکرسالم
یعنی بازگشت از بدیها

توبه یعنی شنا کردن ازاد شدن

دوری از گناهان یعنی اهلی بودنیعنی تفکرسالم


]]>